RCA

Polița de Răspundere Civilă Auto (RCA) este o asigurare obligatorie prin lege, pe care orice șofer trebuie să o încheie pentru vehiculul său. Prin intermediul poliței RCA, cei ce au suferit prejudicii în urma unui accident rutier produs din vina șoferului asigurat pot primi despăgubiri pentru daunele materiale, decesul/vătămările corporale suferite sau pagubele aduse proprietăților. Concret, dacă ești vinovat de producerea unui accident rutier, polița ta RCA ar urma să acopere daunele produse păgubitului, oferindu-i acestuia compensații, indiferent de situația ta materială sau de locul unde s-a produs accidentul.

Riscuri asigurate prin polița RCA

Obligatorie, conform legislației în vigoare, asigurarea RCA nu se adresează titularului, ci terțelor persoane păgubite de acesta. Printre riscurile acoperite de polița RCA, se regăsesc:

  • vătămările corporale sau decesul celui pe care l-ai accidentat;
  • orice tip de pagube materiale pe care le-ai provocat (de exemplu, ai avariat un vehicul, un imobil, un stâlp etc.);
  • (doar în cazul unui proces) cheltuielile de judecată plătite de către cel nevinovat de producerea pagubelor.

Suma asigurată și limitele de despăgubire

  • Pagube materiale: 1.000.000 MDL/eveniment
  • Vătămări corporale sau deces: 1.000.000 MDL/persoană, dar nu mai mult de 5.000.000 MDL/caz indiferent de numărul persoanelor vătămate

Excluderi și regres RCA

Legislația în domeniu prevede anumite situații în care, în cazul unui accident, asigurarea RCA nu acoperă riscurile menționate anterior. De asemenea, legislația prevede și situații în care poate interveni acțiunea de regres din partea asigurătorului.

Conform art. 16 din Legea 414 din 22.12.2006, cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

a) partea din prejudiciu care depăşeşte limitele despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14 alin. (2) la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;

b) pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;

c) pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;

d) pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive), acestea din urmă determinând sau agravând producerea de pagube, dacă riscul transportării unor astfel de produse este supus asigurării obligatorii;

e) prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;

f) pagubele pricinuite de dispariţia sau distrugerea valorilor mobiliare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;

g) reducerea valorii bunurilor după reparaţie;

h) pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor şi antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;

i) pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asigurătorului nu începuse ori încetase;

j) prejudiciile produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto, dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în proprietatea sau utilizarea lor;

k) sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească proprietarului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui; 

(2) Pentru recuperarea daunelor excluse din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto conform alin. (1), persoana păgubită este în drept să intenteze în instanţă de judecată acţiune civilă împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului.

Conform, art. 29 din Legea 414 din 22.12.2006, cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, asigurătorul are dreptul să înainteze acţiune de regres persoanei răspunzătoare de producerea pagubelor atunci când:

a) accidentul a fost produs cu intenţie;

b) în momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus în stare de ebrietate sau sub influenţa stupefiantelor;

c) persoana răspunzătoare de producerea accidentului nu are permis de conducere pentru categoria respectivă;

d) persoana răspunzătoare de producerea accidentului nu este inclusă în contractul de asigurare încheiat între proprietarul sau utilizatorul autovehiculului şi asigurătorul de răspundere civilă auto, cu excepţia situaţiei prevăzute la art.8 alin. (2) lit.b);

e) contrar prevederilor legale care reglementează circulaţia rutieră pe drumurile naţionale şi cele locale, persoana răspunzătoare de producerea accidentului a părăsit locul lui;

f) utilizatorul autovehiculului nu dispune de certificat de revizie tehnică la momentul producerii accidentului;

g) accidentul a avut loc din vina autorului unei infracţiuni, care încearcă să fugă de urmărire;
h) asiguratul sau utilizatorul autovehiculului nu respectă prevederile art. 18 alin. (1) lit. c), e) şi f), pentru cheltuielile suplimentare aferente neîndeplinirii prevederilor menţionate.

Conform art. 7 din Legea 414 din 22.12.2006, cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, asiguratul nu poartă răspundere civilă auto dacă accidentul a avut loc:

a) în caz de forță majoră, inclusiv prin diferite acțiuni sau măsuri militare în timp de război sau de stări excepționale, de calamități naturale, de explozii nucleare, de radiație sau poluare radioactivă, de dezordini în masă, de activități teroriste;

b) din culpa exclusivă a păgubitului.

Share this post